Zásady ochrany osobních údajů

Společnost KN Trade d.o.o. respektuje a chrání vaše soukromí. Přečtěte si níže, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje zacházení s údaji, které nám byly poskytnuty nebo byly shromážděny prostřednictvím našich digitálních platforem, které umožňují návštěvníkům přístup na náš web a používání našich služeb. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s GDPR i s vnitrostátními právními předpisy.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Pokud jste pouze návštěvníkem internetového obchodu orcashop.cz, shromažďujeme o vás informace pouze prostřednictvím souborů cookie.

Pokud s námi navážete kontakt pomocí formuláře na naší webové stránce, získáváme vaše jméno a příjmení, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, abychom mohli odpovědět na vaši otázku nebo dotaz.

Pokud jste kupujícím zboží, které nabízíme v našem internetovém obchodě, shromažďujeme o vás také další osobní údaje, které potřebujeme k vystavení faktury a odeslání zboží, které jste si objednali.

Jedná se o následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení;
  • adresa (ulice a číslo domu, PSČ a obec);
  • kontaktní e-mailová adresa;
  • kontaktní telefon.

Proč zpracováváme osobní údaje

Zpracování osobních údajů je součástí obecných obchodních procesů společnosti.

Společnost shromažďuje osobní údaje o návštěvnících webových stránek, zákaznících, dodavatelích (včetně třetích stran jako poskytovatelů služeb). Informace mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktní informace a další informace potřebné k obchodování s vámi nebo vaší organizací.

Abychom vám mohli pomoci v případě dotazů

V případě, že nás kontaktujete e-mailem, poštou, pomocí našich digitálních platforem nebo jiných komunikačních kanálů, se můžete rozhodnout, že souhlasíte s poskytnutím osobních údajů, včetně vašeho jména, e-mailové adresy a ostatních kontaktních údajů. Tyto osobní údaje nám umožní reagovat na vaše žádosti o informace, provádět příslušné kroky a připravit vám nabídku na nákup zboží, nebo příslušně reagovat, pokud požadujete uplatnění záruky nebo máte jiné požadavky.

Zákazníci a potenciální zákazníci

Shromažďujeme osobní údaje od zákazníků a potenciálních zákazníků, včetně jména, kontaktních údajů, údajů o platbách a kreditních kartách i kreditních a dalších informací, které potřebujeme k obchodování s jednotlivci nebo organizacemi. Tyto informace můžeme poskytovat našim logistickým partnerům, aby mohli vyřídit objednávku, včetně dodání zboží. Automatické shromažďování údajů na digitálních nástrojích nám umožňuje starat se o bezpečnost uživatelů našich stránek.

Vývoj obchodní činnosti

Osobní údaje, které nám sdělíte nebo které jsou automaticky shromažďovány na našich digitálních nástrojích, budou použity k lepšímu poznání uživatelů našich produktů a řešení. Při kontaktu s vámi budou také podkladem pro poskytnutí relevantních informací a nabídek. Osobní údaje budou použity ke zlepšení produktů, postupů a webových stránek.

Marketingová komunikace

S vaším svolením, pokud je požadováno, můžeme vaše osobní údaje použít, abychom vás informovali o obchodní činnosti, produktech a službách společnosti. Pokud nechcete, aby společnost KN Trade d.o.o. používala vaše osobní údaje tímto způsobem, nebo pokud si nepřejete dostávat další informace, můžete se kdykoli odhlásit z odběru novinek. Ve spodní části různých komunikačních kanálů najdete odkaz na odhlášení nebo nás za účelem odhlášení kontaktujte e-mailem nebo poštou. Vaše údaje z našich systémů smažeme do dvou měsíců od obdržení odhlášení, pokud vaše údaje neukládáme a nezpracováváme na jiném právním základě než na základě vašeho svolení.

Zohlednění preferencí návštěvníků a zákazníků

Můžeme shromažďovat osobní údaje od návštěvníků našeho webu nebo zákazníků, abychom mohli poskytovat určité produkty a zohledňovat zájmy zákazníků.

Dodržování právních předpisů

Osobní údaje mohou být shromažďovány, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon. Osobní a neosobní údaje, které shromažďujeme, jsou považovány za důvěrné a nebudou prodány ani předány třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v tomto prohlášení.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s ostatními, s výjimkou následujících případů:

  • Když přidružené společnosti nebo třetí strany poskytují služby naším jménem, například reagují na vaše požadavky nebo doručují balíčky a poskytují služby zákazníkům apod. Tyto společnosti nesmí používat vaše osobní údaje pro jiné účely než pro ty, které po nich požadujeme nebo které vyžaduje zákon. Patří mezi ně např. doručovací služby, poskytovatelé posílání e-mailů atd.
  • Když sdílíme osobní údaje uvnitř společnosti nebo s třetími stranami, abychom zajistili bezpečnost a ochranu našich zákazníků, chránili naše práva a majetek v souladu s právními postupy a v jiných případech, kdy jsme v dobré víře přesvědčeni, že zveřejnění požaduje zákon. Patří mezi ně např. IT a finanční poradci, externí právní poradci atd.

Vaše práva 

Jako fyzická osoba můžete od KN Trade d.o.o. požádovat přístup k osobním údajům, opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování a přenositelnosti vašich osobních údajů.

Právo na informace

vždy máte právo vědět, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, máte přístup k osobním údajům a následujícím informacím: (a) účely zpracovávání; b) kategorie dotyčných osobních údajů; c) uživatelé nebo kategorie uživatelů, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty; d) předpokládané období uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria podle kterých se určuje tohoto období; (e) pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od vás, také všechny dostupné informace týkající se jejich zdroje.

Právo na opravu

máte právo na opravu nepřesných osobních údajů o vás a s ohledem na účely zpracování také právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

máte právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, pokud lze uplatnit jeden z následujících důvodů: (a) osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (b) pokud odvoláte souhlas, na základě kterého probíhá zpracování, a pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování; (c) pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jeho zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Právo na omezení zpracování

máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů, pokud nastane jeden z následujících případů: (a) když zpochybníte přesnost údajů, na dobu, která nám umožní ověřit přesnost osobních údajů; (b) zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s vymazáním osobních údajů, a místo toho požadujete omezení jejich použití; (c) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k uplatňování, vyvozování nebo obraně právních nároků; (d) pokud jste vznesli námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti KN Trade  d.o.o., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno v souladu s předchozím odstavcem, budou tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem, a to buď k uplatnění, vyvozování nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

Před zrušením omezení zpracování vašich osobních údajů jsme povinni vás informovat.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které nám poskytnete, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo je zpracování prováděno automatizovanými prostředky. Na vaši žádost, pokud je to technicky možné, mohou být osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo vznést námitku

pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu pro marketingové účely, můžete proti takovému zpracování kdykoli vznést námitku.

Informujeme vás, že od vás může správce požadovat další údaje za účelem spolehlivé identifikace v případě výkonu práv ve vztahu k osobním údajům a může odmítnout přijetí opatření, pokud prokáže, že vás nemůže spolehlivě identifikovat.

Pokud se domníváte, že společnost KN Trade, s.r.o. porušuje své povinnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete podat stížnost u Informačního komisaře na adrese Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana, Slovinsko nebo prostřednictvím e-mailu na [email protected]. Více informací o Informačním komisaři a zpracování osobních údajů je k dispozici na: https://www.ip-rs.si/.

Zabezpečení, integrita a ukládání údajů

Zabezpečení, integrita a důvěrnost vašich informací jsou pro nás velmi důležité. Náš tým dodržuje technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření určená k ochraně údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím a změnami. Pravidelně kontrolujeme naše bezpečnostní postupy, abychom zvážili vhodné nejmodernější technologie a metody. Vezměte prosím na vědomí, že i přes naše nejlepší úsilí nejsou žádná preventivní opatření tak dokonalá, aby plně znemožňovala jejich obejití. Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude nutné pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepřipouští delší dobu uchovávání. Informace budeme pravidelně aktualizovat, abychom zajistili jejich aktuálnost.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení může být čas od času pozměněno a přizpůsobeno nejnovějším technologiím, postupům v oboru, regulačním požadavkům nebo za jinými účely. Platná verze prohlášení o ochraně osobních údajů bude zveřejněna na našich digitálních platformách. Doporučujeme vám pravidelně sledovat prohlášení o ochraně osobních údajů; pokud to vyžadují platné zákony, získáme před provedením změn váš souhlas.

Připomínky a dotazy

Máte-li k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů připomínky nebo dotazy, obraťte se prosím na KN Trade d.o.o., Karantanska cesta 2a, SI-1230 Domžale, Slovinsko nebo písemně e-mailem na [email protected]